ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων

2015-10-08 00:36

Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου συσκευής, χρησιμοποιούμενα δε προς φωτισμόν περιοχής ή σηματοδοσίαν εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και την Ναυτιλίαν. 2. «Βεγγαλικά»νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών καιομένων μετά λαμπράς φλογός, η οποία, διά προσθήκης καταλλήλων μεταλλικών αλάτων, χρωματίζεται ποικιλοτρόπως, χωρίς να δημιουργήται εκ της καύσεως κίνδυνος σωματικών βλαβών ή πυρκαϊάς. «Κροτίδες» νοούνται πυροτεχνουργικά κατασκευάσματα διαφόρων τύπων (τρακατρούκες, βαρελότα κλπ.), τα οποία διά τριβής, εναύσματος, κρούσεως ή εκτοξεύσεώς των τη βοηθεία ειδικής συσκευής ή μη, εκρήγνυνται, είτε επί του εδάφους είτε εις τον αέρα και παράγουν ισχυρόν κρότον. «Πυροτεχνικά παιδικά αθύρματα» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών διαφόρων τύπων τα οποία χρησιμοποιούνται προς τέρψιν και καίονται δι' εναύσματος, τριβής, κρούσεως ή τη βοηθεία ειδικής συσκευής, χωρίς να προκαλήται εκ της καύσεώς των ενοχλητικός θόρυβος ή κίνδυνος σωματικών βλαβών ή πυρκαϊάς.

 

Αρ. 2 Άδειαι εισαγωγής 

1. Η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής των εν αρθρ. 1 αναγραφομένων ειδών πυροτεχνίας εξαιρέσει κροτίδων, επιτρέπεται, μόνον κατόπιν αδείας της, παρά τω Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω Αθηνών, Επιτροπής της υπ' αριθ. 71877/1952 αποφάσεως του τέως Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου, εκδιδομένης τη προσκομίσει πρωτοτύπου αδείας της οικείας αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, οριζούσης συγκεκριμένως την κατηγορίαν και την ποσότητα των εισαχθησομένων ειδών πυροτεχνίας. Η εν λόγω άδεια της Αστυνομικής Αρχής ισχύει επί εν έτος από της εκδόσεώς της. 2. Διά την εισαγωγήν φωτοβολίδων προς χρήσιν τούτων υπό των Ενόπλων Δυνάμεων δεν απαιτείται ουδεμία εκ των ανωτέρω αδειών.

 

Αρ. 3 Κατασκευή 

1. Η εντός του Κράτους κατασκευή φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της κατά 1 τόπον αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. Η άδεια αύτη, προσδιορίζουσα λεπτομερώς το είδος των κατασκευαζομένων προϊόντων και την ποσότητα αυτών καθώς και τον χώρον εντός του οποίου πραγματοποιείται η κατασκευή, εκδίδεται κατόπιν προσαγομένης υπό του ενδιαφερομένου βεβαιώσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους πιστοποιούντος την σύνθεσιν των υπό κατασκευήν ειδών, ως άνω, και ότι εκ της χρήσεως τούτων δεν δημιουργείται κίνδυνος διά το κοινόν ουδέ ενοχλητικός θόρυβος. Η διάρκεια ισχύος της αδείας ορίζεται ετησία. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται μετά την χορήγησιν της κατά νόμον απαιτουμένης αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας, εκδιδομένης υπό της κατά περίπτωσιν αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας. 2. Η εντός του Κράτους κατασκευή κροτίδων (τυποποιημένων ή αυτοσχεδίων) απαγορεύεται.

Αρ. 4 Εμπορία 

1. Η εμπορία φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων επιτρέπεται κατόπιν αδείας της κατά τόπον αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, τηρουμένων των εις τας επομένας παραγράφους όρων. Η άδεια αύτη ισχύει επί εν έτος. Η εμπορία κροτίδων απαγορεύεται. 2. Οι εισάγοντες, κατασκευάζοντες ή εμπορευόμενοι φωτοβολίδας και βεγγαλικά υποχρεούνται εις την τήρησιν βιβλίου κινήσεως των ειδών τούτων, εις ο καταχωρίζουν την εις την διάθεσίν των υπάρχουσαν ποσότητα, την πηγήν εξ ης επρομηθεύθησαν ταύτην, ως και την εξ αυτής πωλουμένην τοιαύτην μετά των στοιχείων ταυτότητος του αγοραστού, καθώς και τα στοιχεία της αδείας εισαγωγής ή κατασκευής του είδους. Τα παιδικά αθύρματα δεν καταχωρίζονται εις τα τηρούμενα ως άνω βιβλία, αλλά πωλούνται ελευθέρως. Τα εν λόγω βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται υπό της κατά τόπον αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. 3. Η υπό των εισαγωγέων ή κατασκευαστών φωτοβολίδων πώλησις τούτων επιτρέπεται μόνον προς τους κατόχους σκαφών θαλάσσης, ορειβάτας και κυνηγούς, ενώ η διάθεσις των βεγγαλικών επιτρέπεται άνευ περιορισμού προς το εμπόριον, υπό την απαραίτητον όμως προϋπόθεσιν ότι οι ενδιαφερόμενοι διά την αγοράν τούτων, (φωτοβολίδων και βεγγαλικών) είναι εφωδιασμένοι δι' αδείας της κατά τόπον αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. Εν τη αδεία ταύτη μνημονεύεται η κατά την κρίσιν της Αστυνομικής Αρχής δικαιολογουμένη, κατά περίπτωσιν, ποσότης φωτοβολίδων ή βεγγαλικών. Ειδικώς προκειμένου περί φωτοβολίδων, η εν λόγω άδεια εκδίδεται κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως της εν τη περιφερεία Λιμενικής Αρχής, του ορειβατικού ή κυνηγετικού συλλόγου κατά περίπτωσιν. 4. Οι εισαγωγείς, οι κατασκευασταί και οι έμποροι των εν αρθρ. 1 του παρόντος ειδών υποχρεούνται να εναποθηκεύουν τα είδη ταύτα εις ειδικάς αποθήκας διά τας οποίας θα πρέπει να υφίσταται άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας εκδιδομένη υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, επιτρεπομένης μόνον της εναποθηκεύσεως εντός των καταστημάτων πωλήσεως και εις ειδικούς ανεξαρτήτους χώρους ποσότητος μέχρις 1000 χιλιογράμμων κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής.

 

Αρ. 5 Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατοχής-χρήσεως 

1. Απαγορεύεται απολύτως καθ' άπασαν την Επικράτειαν η κατοχή και η χρησιμοποίησις παρ' οιουδήποτε κροτίδων τυποποιημένων ή αυτοσχεδίων. Η κατοχή και χρησιμοποίησις φωτοβολίδων γενικώς απαγορεύεται επιτρεπομένη εξαιρετικώς και μόνον διά τας ανάγκας των Ενόπλων Δυνάμεων και των θαλασσίων πλωτών μέσων. 2. Διά Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, δύναται να επιβληθούν περιορισμοί κατά την καύσιν βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων, ως και η λήψις παντός προσφόρου μέτρου προς αποτροπήν οιουδήποτε εκ της καύσεως κινδύνου εις πρόσωπα και πράγματα. Δι’ ομοίου Π.Δ/τος δύναται να επιβληθούν περιορισμοί εις την συσκευασίαν και μεταφοράν φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και η υποχρέωσις λήψεως αδείας παρά των Αστυνομικών Αρχών διά την εξασφάλισιν ακινδύνου μεταφοράς, ως και η τυποποίησις της παραγωγής των.

 

Αρ. 5Α Συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων και κροτίδων 

1. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή και χρήση συσκευών εκτόξευσης κροτίδων απαγορεύεται. 2.α. Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. β. Οι έμποροι και κατασκευαστές των ανωτέρω συσκευών τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρούν τα στοιχεία, που αναφέρονται στο αρθρ. 4 παρ. 2 του παρόντος νόμου. γ. Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, τις τελωνειακές υπηρεσίες και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. δεια αγοράς χορηγείται σε κατόχους αδειών εμπορίας των ανωτέρω ειδών και στα άτομα που αναφέρονται στο αρθρ. 4 του παρόντος. Εντός προθεσμίας 10 ημερών από την αγορά, τα άτομα που αναφέρονται στο αρθρ. 4 υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια κατοχής από την αρμόδια αστυνομική αρχή. δ. Η κατοχή συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, από ιδιώτες που δεν κατέχουν άδεια αγοράς, απαγορεύεται. 3.α. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο περί όπλων και εκρηκτικών υλών αδειών. β. Επίσης, δεν χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες σε καταδικασθέντες σε φυλάκιση για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων δ/των, πριν από την παρέλευση 5 ετών από 3 την έκτιση ή τη με χάρη άφεση ή την παραγραφή της ποινής και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. 4. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών δ/των, καθώς και του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, δύναται η αστυνομική αρχή να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει τις ανωτέρω άδειες. 5. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή φωτοβολίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνικών αθυρμάτων και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. 6. Φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνικά αθύρματα, που καθίστανται άχρηστα ή επικίνδυνα, για οποιονδήποτε λόγο, καταστρέφονται. Ο τρόπος και η διαδικασία καταστροφής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 7. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των αδειών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο καθορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

 

Αρ. 6 Κυρώσεις 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων των αρθρ. 2, 3, 4 και 5α παρ. 1, 2 εδαφ. α', β', και γ' του παρόντος νόμου, ως και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών δ/των, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και με χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 2. Οι παραβάτες των διατάξεων του αρθρ. 5 και 5α, παρ. 2 εδαφ. δ'. τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 3. Με τας εν τη προηγουμένη παρ. 2 ποινάς τιμωρούνται και οι επιφορτισμένοι με την επιμέλειαν ανηλίκων οίτινες παραμελούντες την εποπτείαν τούτων γίνονται παραίτιοι παραβάσεως υπ' αυτών των διατάξεων του αρθρ. 5 παρ. 1 του παρόντος. 4. Η εισαγωγή εις δίκην των κατηγορουμένων επί τι των υπό του παρόντος προβλεπομένων εις βαθμόν πλημμελήματος εγκλημάτων, γίνεται υποχρεωτικώς δι' απ' ευθείας κλήσεως, καθ' ης δεν επιτρέπεται προσφυγή.

 

Αρ. 7 Τελικαί Διατάξεις

 Διά την εισαγωγήν εξ του εξωτερικού και την εμπορίαν πρώτων υλών εξ ων κατασκευάζονται κροτίδες, φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνουργικά παιδικά αθύρματα εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι περί εκρηκτικών υλών διατάξεις.

 

Αρ. 8 Καταργούμεναι Διατάξεις

 Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αι αναφερόμεναι εις τα πυροτεχνήματα διατάξεις του Ν.Δ. 542/1970 και του εις εκτέλεσιν τούτου υπ’ αριθ. 83/1973 Β.Δ/τος, ως και πάσα άλλη αντίθετος γενική ή ειδική τοιαύτη.

 

Αρ. 9 Μεταβατικαί Διατάξεις

1. Οι κατέχοντες πάσης φύσεως κροτίδας υποχρεούνται, όπως εντός 30 ημερών από της ισχύος του παρόντος, δηλώσουν ταύτας εις την πλησιεστέραν Αστυνομικήν Αρχήν. Αι δηλούμεναι κροτίδες καταχωρίζονται εις το ειδικόν βιβλίον τηρούμενον υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής και φυλάσσονται υπό του δηλούντος. 2. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κάτοχοι φωτοβολίδων υποχρεούνται όπως εντός 30 ημερών από ταύτης υποβάλουν έγγραφον δήλωσιν προς την Αστυνομικήν Αρχήν της περιφερείας των, συντρεχουσών δε των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου οριζομένων προϋποθέσεων και υπό τους όρους τούτου, χορηγείται, τη αιτήσει των, άδεια κατοχής και εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 3. Αι περί εμπορίας βεγγαλικών διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογήν και διά τας κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος εις χείρας των κατασκευαστών ή εμπόρων ποσότητας. 4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του παρόντος άρθρου διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του αρθρ. 6 παρ. 2 και 4 του παρόντος.

 

ΠΔ 293/1977, Περί των περιορισμών κατά την μεταφοράν φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και λήψεως μέτρων ανατροπής κινδύνων εκ της καύσεως βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων (Α΄ 95). Διόρθωση Ημαρτημένων στο ΦΕΚ Α΄ 114/27.4.1977. Αρ. 1 Καύσις βεγγαλικών-πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων 

1. Η καύσις βεγγαλικών επιτρέπεται μόνον διά λόγους ψυχαγωγίας του κοινού κατά τας επισήμους τελετάς, πανηγύρεις και εορτάς, εξαιρουμένων των εορτών του Αγίου Πάσχα, υπό την προϋπόθεσιν ότι αύτη θα γίνεται εις σημεία εγγράφως καθοριζόμενα εκάστοτε υπό της κατά τόπον αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. 2. Η καύσις πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων επιτρέπεται ιδία προς τέρψιν ανηλίκων και μόνον κατά τας διαφόρους εορταστικάς εκδηλώσεις και πανηγύρεις. 3. Η καύσις των βεγγαλικών δέον να γίνεται παρ’ ειδικευμένου προσώπου υπό την ευθύνην του οργανούντος την καύσιν τούτων φυσικού ή νομικού προσώπου, επ' ονόματι του οποίου έχει εκδοθή η σχετική άδεια αγοράς. Αρ. 2 Αγορά - μεταφορά φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων. 1. Η αγορά-μεταφορά των φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και εις ποσότητα ανωτέραν των 10 χιλιαγράμμων επιτρέπεται κατόπιν αδείας της Διοικήσεως Χωροφυλακής ή Αστυνομικής Διευθύνσεως του τόπου προορισμού των ειδών τούτων, τη εγγράφω αιτήσει του ενδιαφερομένου, εις την οποίαν αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητός του και αι απαιτούμεναι προς μεταφοράν ποσότητες τούτων. 2. Η παραλαβή και μεταφορά των ειδών της προηγουμένης παραγράφου δύναται να πραγματοποιηθή εφ' άπαξ ή και τμηματικώς. 3. Η άδεια αγοράς-μεταφοράς εκδίδεται εις 4πλούν, εξ ων τα δύο (2) αντίτυπα παραδίδονται εις τον αγοραστήν, το τρίτον αποστέλλεται εις την Αστυνομικήν Αρχήν του τόπου προμηθείας των ως άνω ειδών και το τέταρτον παραμείνει ως στέλεχος, ισύει δε μέχρις έξ (6) μηνών. 4. Ο αγοραστής παραδίδει αμφότερα τα έντυπα της αδείας εις τον πωλητήν, (κατασκευαστήν ή έμπορον), όστις καταχωρεί οπισθογράφως τα χορηγηθέντα είδη, κατ' είδος και ποσότητα, τον αριθμόν και την χρονολογίαν του τιμολογίου, ως και την ημερομηνίαν χορηγήσεως μετά της υπογραφής του και το μεν εν αντίτυπον φυλάσσει ο ίδιος ως δικαιολογητικόν πωλήσεως, το δε έτερον επιστρέφει εις τον αγοραστήν δια τον Αστυνομικόν έλεγχον.

 

Αρ. 3 Άδεια αγοράς-μεταφοράς

 Η άδεια αγοράς-μεταφοράς των φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων, περιέχει το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν κατοικίας του αγοραστού, το είδος και την ποσότητα των ειδών, τον τόπον προορισμού τούτων, το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του προμηθευτού, ως και τον χρόνον της ισχύος ταύτης.

 

Αρ. 4 Αρνησις χορηγήσεως αδείας αγοράς-μεταφοράς 

Αδεια αγοράς-μεταφοράς δεν χορηγείται, κατόπιν ητιολογημένης πράξεως της αρμοδίας διά την χορήγησιν αυτής Αστυνομικής Αρχής, εφ’ όσον ο αιτών έχει καταδικασθή διά παραβάσεις των άρθρων 2 έως και 13 του Ν. 495/1976 ή κρίνεται επικίνδυνος εις την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν, ή εποιήσατο κακήν χρήσιν προηγουμένως χορηγηθείσης αδείας αγοράς-μεταφοράς φωτοβολίδων, βεγγαλικών ή πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων.

 

Αρ. 5 Μέσα μεταφοράς

 1. Αι φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνικά παιδικά αθύρματα, ανεξαρτήτως ποσότητος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρωνται διά των συνήθων μαζικών μέσων μεταφοράς επιβατών. Κατά την μεταφοράν των ειδών τούτων διά πλοίων εφαρμόζονται αι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού «περί μεταφοράς επικινδύνων ειδών διά πλοίων». 2. Κατά την μεταφοράν φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων, λαμβάνοντια μέτρα ασφαλείας, προς αποτροπήν προκλήσεως οιουδήποτε ατυχήματος, ευθυνομένων, αναλόγως, του αναλαμβάνοντος, ευθυνομένων, αναλόγως, του αναλαμβάνοντος την μεταφοράν πράκτορος, του οδηγού του μεταφορικού μέσου και του εμπόρου ή του τυχόν συνοδού του εμπορεύματος.

 

Αρ. 6 Τρόπος συσκευασίας και μεταφοράς

 1. Η συσκευασία των φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων γίνεται εντός κυτίων εκ χαρτονίου, εις α τοποθετούνται (ανά έξ (6) ή δώδεκα (12) τεμάχια), αναλόγως του μεγέθους αυτών. Επί των κυτίων αναγράφεται με ευκρινή στοιχεία ο τρόπος χρήσεως των εν λόγω ειδών εφ’ εκάστου δε τούτων, εξαιρέσει των χαρτοκαψυλίων, των τρικ, των ταινιών και τούτοις ομοίων επικολλάται εικών παριστάνουσα τον τρόπον χρήσεως αυτού.

 

Αρ. 7 Κυρώσεις

 Οι παραβάται του παρόντος διώκονται και τιμωρούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 2 του Ν. 456/1976. Εις τον Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος. 2. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω κυτία τοποθετούνται εντός κιβωτίων εκ χαρτονίου, το μικτό βάρος των οποίων δέον να μη υπερβαίνη τα είκοσι πέντε χιλιόγραμμα. Επ’ αμφοτέρων των κατακορύφων όψεων των κιβωτίων αναγράφεται υποχρεωτικώς διά κεφαλαίων γραμμάτων μέλανον χρώματος ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών, η ένδειξις «ΠΡΟΣΟΧΗ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ή ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ή ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΘΥΡΜΑΤΑ». 3. Τα περιέχοντα φώσφορον βεγγαλικά ή πυροτεχνικά παιδικά αθύρματα, συσκευάζονται υποχρεωτικώς εντός ξυλίνων κιβωτίων.